Audyt bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa zostaje opracowany na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń, a także kontroli aktualnego stanu zabezpieczeń. Nadrzędnym celem przeprowadzania audytu jest wskazanie optymalnej opcji ochronnej lub opracowanie indywidualnego modelu systemu bezpieczeństwa opartego na ludziach, sprzęcie
i procedurach.

Przeważnie realizujemy audyt bezpieczeństwa na dwa sposoby:

Standardowy – wraz z zespołem audytorów dokonujemy precyzyjnej analizy istniejących zabezpieczeń. Oceniamy zastosowane procedury, funkcjonalność systemów ochrony technicznej, zgodność z normami, ustawami oraz wytycznymi inwestora, itp.

Specjalny – wraz z zespołem audytorów dokonujemy praktycznych testów skuteczności ochrony działając tak, jak zrobiliby to przestępcy. Najczęściej tylko właściciel  wie o naszych działaniach. Pracownicy, ochrona oraz pozostała kadra nie ma pojęcia o naszym istnieniu i prowadzonych testach. Realizując audyt nie mamy dostępu do obiektu, więc nie wiemy, jakie posiada zabezpieczenia. Wszystko musimy rozpracować samodzielnie. Dzięki tej metodzie audyt jest bardzo wiarygodny i w pewnym sensie widowiskowy. Inwestor otrzymuje bogaty materiał informacyjny.

W ramach audytu zostaną wykonane czynności:

 • weryfikacji dokumentacji wymaganej przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych;
 • sprawdzenia podstaw prawnych przetwarzania danych;
 • sprawdzenia administratora danych osobowych danych pod kątem prawidłowego wypełniania obowiązku informacyjnego;
 • weryfikacji systemów informatycznych i analiza zabezpieczeń infrastruktury informatycznej;
 • analizy zabezpieczeń fizycznych oraz miejsca i sposobu przechowywania danych osobowych
 • identyfikacji zbiorów danych oraz wytycznych w celu prawidłowego ich przetwarzania
 • analizy dokumentacji kadrowej i procesu rekrutacji
 • sprawdzenia poziomu wiedzy pracowników;
 • przeszkolenia pracowników w celu uzupełnienia niezbędnej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych

Zakres:

 • analiza stanu faktycznych i potencjalnych zagrożeń (zewnętrznych i wewnętrznych) obiektu,
 • ocena infrastruktury materialnej i podstawowych narzędzi systemu bezpieczeństwa obiektu,

ocena poziomu istniejącej ochrony fizycznej obiektu,

 • ocena stanu i zasad zabezpieczeń technicznych (elektronicznych) obiektu,
 • ocena współdziałania komponentów systemu bezpieczeństwa obiektu,
 • przeprowadzenie testów penetracyjnych (prowadzonych w dzień i nocą),
 • analiza dokumentacji dotycząca zasad ochrony obiektu, a w tym zgodność m.in. z:
 • planem ochrony,
 • dokumentacją dotyczącą technicznego zabezpieczenia obiektu,
 • planem graficznym obiektu,
 • dokumentacją określającą zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
 • regulaminem obiektu,
 • innymi uregulowaniami,
 • dokumentacją projektową potwierdzającą zgodność z wymogami ochrony przeciwpożarowej obiektów i instalacji,
 • protokołami badań instalacji elektrycznej, odgromowej, oświetlenia awaryjnego (o ile występuje), instalacji gaśniczych, sygnalizacji pożaru, instalacji hydrantowych, podręcznego sprzętu gaśniczego, instalacji kominiarskiej,
 • instrukcją technologiczno-ruchową,
 • planem ochrony przeciwpożarowej,
 • protokołem z kontroli przeprowadzonej przez PSP i decyzjami pokontrolnymi
  z zaleceniami oraz dokumentacją z wykonania zaleceń,
 • zasadami organizacji szkoleń w zakresie ochrony ppoż.,
 • analizą zagrożenia wybuchem oraz zasięgami stref zagrożenia wybuchem,
 • przepisami z zakresu BHP,
 • analizą zagrożeń w zakresie BHP oraz zasięgami stref tych zagrożenia,
 • protokołem z kontroli przeprowadzonej przez PIP i decyzjami pokontrolnymi
  z zaleceniami oraz dokumentacją z wykonania zaleceń,
 • zasadami organizacji szkoleń w zakresie BHP,
 • przeprowadzenie rozmów z osobami odpowiedzialnymi za sprawy ochrony obiektu (ochrony fizycznej, przeciwpożarowej, BHP, itp.)

Przeprowadzony audyt bezpieczeństwa powinien kierunkować działania na nowe rozwiązania ochronne, a także wskazywać kierunek dla systemu szkoleń pracowników, rozwijającego i weryfikującego ich kwalifikacje.